Home

Richtlijn kindermishandeling om

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten, professionele praktijkkennis en ervaringen van ouders en jeugdigen De richtlijn bevat de meest voorkomende varianten van kindermishandeling in een afhankelijkheidsrelatie. Omdat kindermishandelingszaken evenwel een grote variëteit kennen, blijft maatwerk geboden. Kindermishandelingszaken met een zedenaspect vallen buiten de reikwijdte van deze richtlijn Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van mishandeling jegens burgerslachtoffers. Onder mishandeling valt ook opzettelijke benadeling van de gezondheid (waaronder begrepen de geestelijke gezondheid). Voor huiselijk geweld en kindermishandeling zijn aparte richtlijnen. Basiscasus/delict. Mishandeling alleen gepleegd, burgerslachtoffer

HaKa-Nederland | Professionalisering sociaal domein en

Richtlijn voor strafvordering belaging (2020R006) Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling (2020R009) Richtlijn voor strafvordering mishandeling (2020R008) Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld (2020R010) Richtlijn en kader voor strafvordering jeugd en adolescenten, inclusief strafmaten Halt (2021R001 Richtlijn Kindermishandeling (2020) Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming te ondersteunen bij beslissingen omtrent situaties van (vermeende) kindermishandeling De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming (met bijbehorende werkkaarten) is bedoeld voor jeugdprofessionals die met het onderwerp van deze richtlijn te maken hebben. De richtlijn vormt de neerslag van een groter document, namelijk de 'onderbouwing'. Deze onderbouwing is apart te raadplegen Dit is essentieel om tot een goede signalering en aanpak van kindermishandeling te komen. Is een reële kans op schade voor het kind met passende hulpverlening niet (langer) af te wenden, doe dan zo spoedig mogelijk melding bij Veilig Thuis (stap 5b uit het KNMG-stappenplan kindermishandeling) Wanneer sprake blijkt van kindermishandeling: Maak een veiligheidsplan om kinder-mishandeling te stoppen en de veiligheid in het gezin te herstellen en te bevorderen. Werk met het hele gezin en het sociaal en professioneel netwerk aan het gemeenschappelijk hoofddoel (veiligheid) via concrete haalbare doelen, en versterk de positiev

 1. derjarigen (2015R047
 2. g een gedragen (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing
 3. LESA afgestemd op de JGZ-richtlijn Kindermishandeling (april 2016) en de NVK-richtlijnen - Kinder mishandeling, Blauwe plekken en Signalering kindermishandelingin de spoedeisende medische zorg (alle in ontwikkeling). Deze LESA bevat afspraken over de samenwerking door ondergenoemde beroepsgroepen bij (ver-moedens van) kindermishandeling
 4. Deze richtlijn richt zich op de ondersteuning van professionals die werkzaam zijn in de spoedeisende medische zorg, bij de signalering van kindermishandeling. In de richtlijn komen de volgende onderwerpen aan de orde: De screeningsinstrumenten die beschikbaar zijn voor de signalering van kindermishandeling in de spoedeisende zorg
 5. Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van geweld die gekwalificeerd/tenlastegelegd worden als zware mishandeling (en niet als poging doodslag). De richtlijn is ook van toepassing op huiselijk geweld. Voor kindermishandeling is een afzonderlijke richtlijn
 6. g een gedragen (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing

Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling (2015R050

In onderhavige richtlijn wordt jeugdverpleegkundigen aanbevolen altijd te overleggen met de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en de jeugdarts die bij het gezin is betrokken. Jeugdartsen wordt aanbevolen om altijd te overleggen met de verpleegkundige en/of verpleegkundig specialist die bij het gezin betrokken is Gebruik daarbij de actuele wetenschappelijk onderbouwde risico- en beschermende factoren zoals genoemd in deze richtlijn (niet de risicofactoren genoemd in het Balansmodel 1998). Beslis in dialoog met de ouders en jeugdige. Beslis nooit alleen maar altijd in teamverband, aandachtsfunctionaris kindermishandeling en met betrokken externe. De richtlijn bevat een overzicht van risicofactoren die volgens de meest recente wetenschappelijke studies een redelijk tot sterke samenhang vertonen met kindermishandeling, De aanwezigheid van één risicofactor leidt daarbij niet in elk individueel geval tot kindermishandeling en het gaat bovendien vaak om een combinatie van factoren De richtlijn richt zich op het signaleren van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein. De richtlijn sluit aan bij de KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Beoogde gebruikers van de richtlijn

Deze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van huiselijk geweld in zaken die aangebracht zijn bij de politierechter, dan wel zaken waarin een voorwaardelijk sepot volstaat. Indien in het kader van huiselijk geweld een kind slachtoffer is van mishandeling of seksueel misbruik dient de richtlijn voor kindermishandeling respectievelijk voor seksueel misbruik minderjarigen te worden gebruikt Voor u is het natuurlijk ook belangrijk om te weten wat voor soort straffen u kunt verwachten bij een eventuele veroordeling voor eenvoudige mishandeling. Voorlopige hechtenis bij eenvoudige mishandeling Eenvoudige mishandeling (art. 300 Sr.) is een feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit betekent allereerst dat u ook buiten heterdaad door de politie kunt worden [

Richtlijn voor strafvordering mishandeling (2020R008

 1. Deze LESA en bijbehorende Toolkit zijn (nog) niet aangepast aan het op 2 juli 2018 gepubliceerde afwegingskader meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en de herziene KNMG-meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld waarin naast het afwegingskader onder andere ook een mantelzorgverleningscheck is opgenomen. De Toolkit wordt geactualiseerd aan de hand van de nieuwe meldcode
 2. g In de Richtlijn Kindermishandeling staat de veiligheid van jeugdigen voorop. Doel van deze richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescher
 3. Kindermishandeling en huiselijk geweld. Artsen hebben een zorgplicht voor kinderen en volwassenen die schade door kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen oplopen. Deze is ontleend aan de nieuwe Richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistische zorgdomein, NVKG, november 2018
Veiligheid kind waarborgen kindermishandeling - Richtlijn

In de Richtlijn Kindermishandeling staat de veiligheid van jeugdigen voorop. Doel van deze richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een gedragen (wetenschappelijk onderbouwd) fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling. De richtlijn gaat in op zowel lichamelijke als emotionele verwaarlozing en mishandeling, op seksueel misbruik en op een. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet Richtlijn Kindermishandeling (2020) Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de jeugdhulp Richtlijn | 08-07-2020. Video Documenteren in de stappen van de meldcod Inmiddels staan een aantal meldcodes tot onze beschikking om onze afwegingen zo zorgvuldig mogelijk te kunnen maken: GGZ meldcode kindermishandeling, CBO richtlijn Familiaal Huiselijk Geweld (2009), De KNMG meldcode kindermishandeling (2008) en specifiek voor de psychiatrie de Handreiking gebruik meldcode kindermishandeling in de psychiatrie van de NVvP (2011)

Strafvorderingsrichtlijnen Openbaar Ministerie - o

 1. Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 'Huiselijk geweld en kindermishandeling' betreft verschillende vormen van geweld, waarbij het steeds gaat om geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de directe persoonlijke omgeving van het slachtoffer, waarbij het slachtoffer in een relatie van afhankelijkheid en/of.
 2. Iedereen die betrokken is bij kinderen ziet weleens iets gebeuren of hoort iets dat een signaal kan zijn van kindermishandeling. Tientallen signalen kunnen wijzen op kindermishandeling. De aanwezigheid van een signaal betekent niet dat er automatisch sprake is van kindermishandeling
 3. De richtlijn beoogt een gestructureerde beoordeling van blauwe plekken te bevorderen in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling. Voor wie De richtlijn richt zich primair op professionals werkzaam in de gezondheidszorg als jeugdarts, huisarts, kinderarts, vertrouwensarts, SEH-arts, medisch-specialist, fysiotherapeut, GGZ-medewerker, verpleegkundige, verpleegkundig-specialist en.
 4. Kindermishandeling, Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen Kindermishandeling, signalering in de spoedeisende medische zorg Kleinevatenvasculitis, diagnostiek KNMG Meldcode Landelijke Richtlijn Neonatologie Projec
 5. Richtlijn kindermishandeling 2017 Behandeling van mishandelde of verwaarloosde kinderen. In haar inaugurele rede uit 2006 benadrukte hoogleraar Francien Lamers hoe belangrijk het is aandacht te besteden aan het mishandelde of verwaarloosde kind
 6. g is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies

De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is online en geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling In deze opleiding staat de Richtlijn Kindermishandeling centraal. Er wordt gestart met theorie over de Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Hierna wordt er dieper ingegaan op de Richtlijn Kindermishandeling. Je leert hoe je kunt werken met deze richtlijn en doet kennis op over kindermishandeling in Nederland. Daarnaast leer je meer over de gevolgen, de risicofactoren en... Read more

In de opleiding staat de richtlijn kindermishandeling centraal. Er wordt kort ingegaan op de algemene richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming, hierna wordt er dieper ingegaan op de richtlijn kindermishandeling, je leert werken met,- en het volgen van de richtlijn. Je leert de gevolgen, risico,- en beschermende factoren bij kindermishandeling De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming, staat online en geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling.Op basis van wetenschappelijke inzichten, kennis uit de praktijk en ervaringskennis van ouders en jeugdigen, worden thema's behandeld zoals het signaleren van kindermishandeling, risicofactoren en beschermende. 1 Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling 2. Gevolgen van kindermishandeling voor kind en omgeving De emotionele, lichamelijke en intellectuele ontwikkeling van een kind berust op genetische mogelijkheden en op de interactie met de ouders. Ook speelt naast het gezin de omgeving een belangrijke rol Heb je kennis over de richtlijn Kindermishandeling en weet je hoe je hiermee kunt werken. Heb je kennis over de verschillende vormen van kindermishandeling en de cijfers in Nederland. Ben je op de hoogte van de korte -en lange termijn gevolgen van kindermishandeling. Weet je welke risicofactoren er zijn voor kindermishandeling Download de volledige richtlijn (PDF) Steekkaart Kindermishandeling. Opgelet, u krijgt momenteel niet de volledige inhoud van deze pagina te zien omdat u niet bent aangemeld als lid of geen lidmaatschap heeft bij Domus Medica. Wilt u de volledige pagina kunnen lezen

In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om signalen van kindermishandeling en risico- en beschermende factoren bij jeugdigen en hun ouders na te gaan en daar adequaat naar te handelen De richtlijn bestaat uit een algemeen deel met recente wetenschappelijke kennis en inzichten over risicofactoren, beschermende factoren en signalen en een deel over de rol van de JGZ bij het signaleren van en handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, met de meldcode huiselijk geweld & kindermishandeling als kapstok De herziene richtlijn Kindermishandeling is 3 juli jl. gepubliceerd. De richtlijn bevat nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe interventies. Ook hebben ervaringen met het gebruik van de richtlijn geleid tot verbeteringen. Doel van de richtlijn is om professionals in de jeugdhulp en jeugdbescherming een gedragen wetenschappelijk onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij mogelijke.

Richtlijn Kindermishandeling (2020) Richtlijn

Wet van 14 maart 2013 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de verplichting voor bepaalde instanties waar professionals werken en voor bepaalde zelfstandige professionals om te beschikken over een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling en de kennis en het gebruik daarvan te bevorderen, onderscheidenlijk die meldcode te hanteren (verplichte meldcode. De richtlijn kindermishandeling is onderdeel van de Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Het is de vakinhoudelijke standaard voor psychologen, pedagogen en anderen met een gedragswetenschappelijke opleiding en geeft aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling Richtlijn JGZ-richtlijn Kindermishandeling 6. JGZ en het netwerk van voorzieningen De JGZ heeft een taak in de preventie van kindermishandeling en in de begeleiding van gezinnen met ernstige opvoedingsprobleme In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om signalen van kindermishandeling en risico- en beschermende factoren bij jeugdigen en hun ouders na te gaan en daar adequaat naar te handele Herziene richtlijn kindermishandeling. De richtlijn kindermishandeling is geactualiseerd. Sinds de eerste publicatie in 2016 is er veel veranderd in de aanpak van kindermishandeling. De richtlijn is aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe interventies. Verder hebben ervaringen met het gebruik van de richtlijn geleid tot verbeteringen

Inleiding - Richtlijn Kindermishandeling - Richtlijnen

Update jgz-richtlijn Kindermishandeling TNO en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) herschreven in 2014 en 2015 de JGZ Richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling. De bestaande richtlijn had lacunes en was op onderdelen verouderd. De herziening is geschreven op basis van knelpunten uit de praktijk en is daarmee herkenbaar voor JGZ-professionals. Aanbevelingen zijn zoveel mogelijk. Kindermishandeling voorkomen! Volgens de Richtlijn Kindermishandeling in de jeugdgezondheidszorg zouden alle professionals die vermoeden dat een bepaald kind slachtoffer is, een aandachtsfunctionaris kindermishandeling moeten raadplagen. Onderzoek van Annemieke Konijnendijk laat zien dat de helft van de professionals dit niet (bijna) altijd doet In deze opleiding staat de richtlijn Kindermishandeling centraal. Er wordt gestart met theorie over de richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. Hierna wordt er dieper ingegaan op de richtlijn kindermishandeling. Je leert hoe je kunt werken met de richtlijn en doet kennis op over kindermishandeling in Nederland, de gevolgen, risicofactoren en beschermende factoren. Aan de hand vanlees.

richtlijn Kindermishandeling uitgevoerd. De oorspronkelijke richtlijn uit 2010 is verouderd wat betreft wetenschappelijke kennis en wetgeving. De herziening is ontwikkeld op basis van een knelpuntenanalyse en tien uitgangsvragen welke zijn geformuleerd door het CBO (2013) in samenwerking met het veld De meldcode beschrijft in vijf stappen wat je als verpleegkundige of verzorgende moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld. V&VN heeft een eigen meldcode opgesteld, gebaseerd op deze 5 stappen, om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen bij hun aanpak van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zodat de slachtoffers (en hun gezinnen) op tijd passende hulp krijgen

Kindermishandeling NHG-Richtlijne

In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om INTRAFAMILAAL GEWELD: AANZET TOT EEN RICHTLIJN VOOR HUISARTSEN EN PERSONEEL OP SPOEDGEVALLENDIENSTEN Deel 1: Kindermishandeling Auteurs : PAS Léo SALIEZ Vinciane AERTSSEN Erna CARIS ALIAS REYNDERS Rita LECONTE Sophie Onderzoeksgroep: SSMG: Offermans A-M, Paulus D., Vanhalewyn M., Vermeiren E., Lacroix S

Jgz-richtlijn voor handelen bij vermoeden van kindermishandeling. Jeugd en Co Kennis, 2011. Trudy Dunnink. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 7 Full PDFs related to this paper. READ PAPER. Jgz-richtlijn voor handelen bij vermoeden van kindermishandeling Jgz-richtlijn voor handelen bij vermoeden van kindermishandeling Jgz-richtlijn voor handelen bij vermoeden van kindermishandeling Dunnink, Trudy; Beckers, Marga 2012-06-06 00:00:00 Het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, het Kenniscentrum van het Nederlands Jeugdinstituut, ZonMw, het RIVM en TNO werken samen binnen het Kennisprogram- ma Jeugd van het ministerie van VWS, om beroerachten in.

Richtlijn voor strafvordering huiselijk geweld (2020R010) - o

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen eronder. Ook een doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind is een vorm van. De JGZ-richtlijn Secundaire preventie kindermishandeling heeft tot doel om kindermis-handeling aan te pakken en verergering te voorkomen. Hierbij is de betrokkenheid van het management noodzakelijk, zowel wat de signalering van kindermishandeling als de interventies die daaruit voortvloeien, aangaat deze richtlijn heeft tot doel de huisarts te ondersteunen bij het vroegtijdig opsporen van risicosituaties, het herkennen van kindermishandeling en het beleid dat de huisarts moet voeren bij vermoeden of signalen van kindermishandeling. Doelgroep de richtlijn is in de eerste plaats geschreven voor huisartse In die richtlijn staat de veiligheid van kinderen en jongeren voorop. Doel van de richtlijn is om professionals een gedragen (wetenschappelijk) onderbouwd fundament te bieden voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling. Voor hen is er ook de Richtlijn Samen met ouders en jeugdige beslissen over passende hulp

Stap 1: De situatie in kaart brengen (exploratiefase

De richtlijn Diagnostiek bij (een vermoeden van) seksueel misbruik bij kinderen (NVK, 2016) vindt u hier. De multidisciplinaire handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling (2017) vindt u hier. Instanties: Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Soorten kindermishandeling. Kindermishandeling kan vele vormen aannemen. Volgens de nieuwe EU-richtlijn EU 2016/800 hebben minderjarige verdachten van een strafbaar feit voorafgaand en tijdens het politieverhoor recht op een advocaat en kunnen zij daarvan geen afstand doen Meldcode Kindermishandeling. In 2008 heeft de KNMG een Meldcode Kindermishandeling uitgebracht. In deze meldcode wordt duidelijkheid verschaft over wat er van een arts verwacht wordt bij (vermoedens van) kindermishandeling. De NVvP heeft actief geparticipeerd in de ontwikkeling van de meldcode. De meldcode is in 2015 en in 2018 herzien Kindermishandeling : Ondersteunen, doorverwijzen of melden : JGZ richtlijn kindermishandeling: Vormen van kindermishandeling: Instrumenten kindermishandeling: Richtlijn kindermishandeling: Kennisdossier kindermishandeling: Actielijn kindermishandeling: In gesprek met kind en ouders: Signalen van misbruik bij kinderen herkenne

Grip op kindermishandeling kindermishandeling - spelvorm - training - team Info over kindermishandeling protocol. Resultaten van 8 zoekmachines Kindermishandeling . Inleiding . Kindermishandeling valt niet altijd op, maar de feiten zijn hard. No kidding (2018) geeft aan dat naar verwachting er namelijk 350000 kinderen worden mishandeld. Dat zijn er dus 2 à 3 kinderen per klas! Kindermishandeling kan zowel fysiek als mentaal zijn

Richtlijnen kindermishandeling en huiselijk geweld NVO

Richtlijn Blauwe plekken bij kinderen 4 waarvan 137 lichamelijke kindermishandeling. De prevalentie van kindermishandeling in Nederland werd in dezelfde studie berekend op 34/1000, met een totaal van 118.836 kinderen per jaar en van lichamelijke kindermishandeling op 4,7/1000, met een - berekend - totaal van 16247 kinderen per jaar De richtlijn Kindermishandeling voor Jeugdhulp en Jeugdbescherming is herzien. Er is een 'stap nul' toegevoegd om de drempel te verlagen om zorgen over het kind te bespreken. Verder zijn er adviezen toegevoegd over verwaarlozing, de stem van het kind en het kiezen van de juiste interventie

De richtlijn biedt kennis over de belangrijkste risico- en beschermende factoren voor kindermishandeling en bevat informatie over specifieke thema's die kunnen samenhangen met het probleem. Denk aan kindermishandeling rond de geboorte, psychische en psychiatrische problematiek bij ouders, verwaarlozing, kindermishandeling gepleegd door derden en vrouwelijke genitale verminking (VGV) Kindermishandeling is een lastig en gevoelig onderwerp voor alle (zorg)professionals die ermee te maken krijgen. Blauwe plekken kunnen een uiting zijn van kindermishandeling. In deze e-learning leer je meer over blauwe plekken, het signaleren van mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling en hoe hierbij te handelen Publicatie focusgroep-onderzoek over werken met JGZ-richtlijn Kindermishandeling In mei 2014 is het eerste artikel uit het promotieonderzoek gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Evaluation in Clinical Practice. Auteurs zijn Annemieke Konijnendijk, Magda Boere-Boonekamp, Riet Haasnoot en Ariana Need. Het artikel is geschreven in het Engels

De richtlijn Kindermishandeling is onlangs geactualiseerd. De richtlijn is aangepast aan de verbeterde meldcode, en er is een 'stap nul' toegevoegd om de drempel te verlagen zorgen te bespreken. Andere belangrijke adviezen gaan bijvoorbeeld over verwaarlozing, de stem van het kind en het kiezen van de juiste interventie. De voorzitter van de herzieningswerkgroep licht de adviezen toe De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, op basis van wetenschappelijke inzichten, professionele praktijkkennis en ervaringen van ouders en jeugdigen. Deze richtlijn is bedoeld om bij te dragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling, door professionals in de. Huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met afwegingskader (2018) Kwetsbare ouderen Leidraad zorgpad kwetsbare ouderen (2018) Mantelzorg Toolkit mantelzorg voor paramedici (2017) Neuropsychologische Revalidatie: Richtlijn Neuropsychologische Revalidatie (2018) Oncologie-behandelin De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming is nu geactualiseerd met nieuw (literatuur)onderzoek en nieuwe interventies. De herziene richtlijn biedt jeugdprofessionals een gedragen, wetenschappelijk onderbouwd, fundament voor het handelen bij (mogelijke) kindermishandeling en -verwaarlozing Lid van de Richtlijn Commissie Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CBO) 2008-2012; Lid van de Klankbordgroep Richtlijn 'Preventie Kindermishandeling' voor de jeugdarts 2014-2015; Projectleider van de Richtlijn 'Blauwe plekken' 2014-2015; Projectleider van de Richtlijn 'Signalering kindermishandeling in de Spoedeisende Zorg' 2014-201

Op woensdag 9 juni 2021 om 16.15 uur verdedigt Mieke H. Bakker haar academisch proefschrift: Impact of oral status on general health of elderly, ter verkrijging van de graad van doctor aan de Rijksuniversiteit Groningen, op gezag van Rector Magnificus prof.dr. C Handelen bij vermoedens van kindermishandeling: Van richtlijn naar praktijk? Annemieke Ariënne Johanneke Konijnendijk Research output : Contribution to journal › Article › Academi Richtlijn: Meldcode Vermoeden kindermishandeling Omschrijving Informatie en documentatie bij vermoeden kindermishandeling Verwijzing naar richtlijn Zie PrimAHnet map Kindermishandeling Verwijzing naar bijlage Zie PrimAHnet map Kindermishandeling Doelgroep Team Opsteller Actieteam (Marieke Meerveld en Hetty Behling), Anja Gerding, Tinek

Downloads - Bambini a Casa

Request PDF | JGZ-richtlijn Kindermishandeling | In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling. Richtlijn Mondzorg voor jeugdigen 2 Initiatief: Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde Wetenschappelijke verantwoording: Nederlandse Vereniging voor Kindertandheelkunde (NVvK De Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming, die nu online staat, geeft jeugdprofessionals aanbevelingen voor het handelen bij (vermoeden van) kindermishandeling. Op basis van wetenschappelijke inzichten, kennis uit de praktijk en ervaringskennis van ouders en jeugdigen, worden thema's behandeld zoals het signaleren van kindermishandeling, risicofactoren en. Deze richtlijn is opgezet als een handvat voor het herkennen en handelen bij kinderen met een subduraal hematoom (SDH) of ander schedel hersenletsel), bij wie er sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. Hierbij wordt verwezen naar het algemene protocol kindermishandeling dat is opgesteld in het Erasmus MC Sophia [1]. Deze algemen Kindermishandeling is elke vorm van geweld1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar), door toedoen of nalaten 2 van personen van wie de minderjarige op een of andere manier afhankelijk is 3, waarbij de minderjarige lichamelijke of emotionele schade lijdt of zou kunnen lijden. 1

Startpagina kindermishandeling - Richtlijn

Richtlijn familiaal huiselijk geweld . 7 . bij leeftijd en ontwikkelingsfase. Het Sputovamo formulier is een bruikbaar hulpmiddel voor het opsporen van fysieke kindermishandeling bij kinderen die zich presenteren met letsel. Bespreken (hoofdstuk 2) Welke aspecten zijn belangrijk wanneer een beroepsbeoefenaar familiaal huiselijk geweld bi Twee jaar na de lancering van de JGZ-richtlijn Secundaire Preventie Kindermishandeling is gestart met de landelijke implementatie van deze richtlijn De richtlijn besteedt aandacht aan het signaleren van kindermishandeling, risicofactoren en beschermende factoren, beslissen en behandelen en het samen met gezinnen werken aan veiligheid en herstel. Bij het samenstellen van de richtlijn is gebruikgemaakt van wetenschappelijke inzichten, kennis uit de praktijk en ervaringen van cliënten secundaire preventie KinderMishandelinG 132 bijlage 4 indelingen naar ernst van de kindermishandeling baeten en willems onderscheiden naast de gebruikelijke indeling van kindermishande-ling in lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlozing, psychische mishandeling, psychische verwaarlozing en seksueel misbruik, nog fysieke verwaarlozing Landelijke implementatie JGZ richtlijn ire Preventie Kindermishandeling. Evaluatie en good practices Datum Maart 2012 Auteur(s) A. Broerse M. Kamphuis K. Kooijman (NJi) M. Vergeer (NJi) M. Beckers (NCJ) Aantal pagina's 54 (incl. bijlagen) Aantal bijlagen 12 Projectnummer 051.01152/01.01 Alle rechten voorbehouden

Richtlijn voor strafvordering zware mishandeling (2020R009

Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling:. De herziene JGZ-richtlijn Kindermishandeling is nu beschikbaar op de richtlijnenwebsite van het NCJ. Deze richtlijn is een update van zijn in 2010 gepubliceerde voorganger. De vernieuwde richtlijn geeft JGZ-professionals richting bij het herkennen van signalen en risicofactoren rondom kindermishandeling en helpt hen hier naar te handelen. De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Info voor ouders - Richtlijn Kindermishandeling

 1. derjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de
 2. Op deze pagina vindt u Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling. U kunt de volledige tekst van Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie
 3. MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Het protocol geeft weliswaar een richtlijn, maar het biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties te doen wat nodig is. Werken met dit model Handelingsprotocol heeft voor de gezinnen en huishoudens die met het AMHK te maken krijge
 4. 1 Richtlijn Signalering kindermishandeling in de spedeisende medische zrg December 20152 Ondersteunende rganisatie: EBM.
 5. g'. Toevoegen aan winkelwagen. Meer info. € 70,00. Met abonnement: € 55,00. 01 januari 2018 Wetgeving. Deze opleiding is bestemd voor.
 6. g een update ondergaan. In deze richtlijn wordt EMDR vermeld als evidence based behandeling voor de behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. Zie voor meer informatie de website www.richtlijnenjeugdhulp.nl. Klik hier voor de richtlijn
De Beslisboom als gids bij gedragsproblemen - KindMelissa Hoenderkamp | Logopediepraktijk Tanja Poot

NCJ Startpagina richtlijn: Kindermishandeling (2016

Bij elke JGZ-richtlijn hoort een vragenlijst waarmee je snel meet hoe deze specifieke richtlijn gebruikt wordt in jullie organisatie. De vragenlijst gaat in op kernaanbevelingen van een richtlijn en meet mogelijke knelpunten die professionals ervaren in de uitvoering ervan. Elke vragenlijst kent dezelfde opbouw. Vragenlijsten van verschillende richtlijnen combineren is mogelijk, je ontvangt. Title: Richtlijn kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming: Author: Vink, R.; Wolff, M. de; Broerse, A.; Kamphuis, M. Date issued: 2016-01-0 In 2015 is in opdracht van ZonMw in het kader van de nieuwe JGZ-richtlijn Kindermishandeling een set prestatie-indicatoren ontwikkeld. De indicatoren hebben to

 • AI1518.
 • Murar Inspiration.
 • Why are gas fees so high.
 • Lokalhelden KUGL.
 • Bitcoin.de native segwit.
 • Tunga i vatten synonym.
 • 24' i joist.
 • Cointracking Reddit 2021.
 • Lidingö bibliotek.
 • Nuclear power cost per kWh.
 • Ripple CBDC white paper.
 • Vad är en master.
 • Haasbot exchanges.
 • What is Trading Corporation.
 • Benedikt Anton Federer.
 • Commerzbank Währung wechseln.
 • APEVIA pink PC case.
 • AIK Hockey.
 • Eu geförderte projekte.
 • Upphittade katter Jämtland.
 • CoinCorner Voucher code.
 • Coinme redeem limit.
 • How to run Profit Trailer.
 • Jobb inom ekonomi.
 • 5G zuurstof.
 • MT4 Trendwechsel Indikator.
 • WBSO 2021 Handleiding.
 • Dålig diesel symptom.
 • Kalkylmässig ränta Exempel.
 • Buy digital asset bilt.
 • Why is Among Us so laggy on BlueStacks.
 • SkiStar kundservice.
 • Tencent 700.
 • Google Adsense skatt.
 • Tone of voice document PDF.
 • Idrottsföreningar.
 • REN Currency.
 • Livsområde synonym.
 • Does MiFID apply to US.
 • Danjal företag.
 • Speed calculator light years.